Artikel 1

Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Koopmans Hoger Plan B.V. (hierna te noemen: ’KHP’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee KHP een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

Artikel 2

Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijfformulier van het KHP op de website heeft ingevuld en verstuurd en de inschrijving per e-mail is bevestigd.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. KHP en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door KHP.

Artikel 3

Annulering training

3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per aangetekend verzonden brief of per door KHP bevestigde e-mail.

3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag betaalt Opdrachtgever 50% deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. Als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, dan betaalt Opdrachtgever 100% deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling., De Deelnemer kan zich laten vervangen door een door hem of haar aangewezen persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.4. KHP heeft het recht om de Training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan KHP betaalde bedrag.

3.5. KHP heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door Opdrachtgever aan het KHP betaalde bedrag.

Artikel 4

Betaling

4.1. KHP brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door het KHP. Voor de training is soms een gespreide betaling mogelijk; de betaling is dan conform gemaakte afspraak door KHP.

4.2. De reiskosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders op de website van het KHP wordt vermeld.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan het KHP in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5

Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door KHP uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij KHP, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KHP zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het KHP berust uitsluitend bij KHP.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1. KHP spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2. KHP is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

6.3. KHP is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4. KHP is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.